ລຳດັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບ້ານເມືອງແຂວງ
1ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງວັນຫ້ອຍຊາຍຫ້ອຍຊາຍບໍ່ແກ້ວ
2ໂຮງສີເຂົ້າ ກິ່ງເພັດສົມສະຫວ່າງຜາອຸດົມບໍ່ແກ້ວ
3ໂຮງສີເຂົ້າ ຈອມແສງປາງທອງຜາອຸດົມບໍ່ແກ້ວ
4ໂຮງສີເຂົ້າ ສີເພັດສີບຸນເຮືອງຜາອຸດົມບໍ່ແກ້ວ
5ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງເດືອນປຸງລາດຜາອຸດົມບໍ່ແກ້ວ
6ໂຮງສີເຂົ້າ ອານັນປຸງລາດຜາອຸດົມບໍ່ແກ້ວ
7ໂຮງສີເຂົ້າ ໄມ່ນູຢ່າງສົມສະຫວ່າງຜາອຸດົມບໍ່ແກ້ວ
8Bounmy Rice MillDongkhuang VillageNongbok District ຄຳມ່ວນ
9Chanthavong Rice MillPaksimung VillageThakhek District ຄຳມ່ວນ
10Mr. Zoy Rice MillNavangpa VillageNongbok District ຄຳມ່ວນ
11Mrs. Mick Rice MillPhanam VillageMahaxay District ຄຳມ່ວນ
12Phonesavanh Rice MillDongyang VillageNongbok District ຄຳມ່ວນ
13Saybua Rice MillNonghang VillageThakhek District ຄຳມ່ວນ
14Somphone Rice MillPhon VillageNongbok District ຄຳມ່ວນ
15Siulivanh Rice MillDongkhuang VillageNongbok District ຄຳມ່ວນ
16Vanida Rice MillLaophokhamThakhe District ຄຳມ່ວນ
17ບໍລິສັດເລສຸກລາວ-ຫວຽດ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດThakhek District, ຄຳມ່ວນ
18bounyaseng campanyໜອງນົກຂຽນສອງຄອນສະຫວັນນະເຂດ
19joneny Rice millsດົງກິໂລອາດສະພັງທອງສະຫວັນນະເຂດ
20kaivone rice millsໄຊອຸດົມອຸທຸມພອນສະຫວັນນະເຂດ
21naly rice millsດົງກິໂລອາດສະພັງທອງສະຫວັນນະເຂດ
22phongsavanh rice millsບໍໄກສອນສະຫວັນນະເຂດ
23phorkham rice millsຫ້ວຍມ່ວງໄຊພູທອງສະຫວັນນະເຂດ
24souksamai rice millsຫ້ວຍມ່ວງໄຊພູທອງສະຫວັນນະເຂດ
25sungkhom rice millsໜອງນົກຂຽນສອງຄອນສະຫວັນນະເຂດ
26visaijalern campanyນາຊາຍອຸທຸມພອນສະຫວັນນະເຂດ
27Agricutural Development and Investment.Co.LTDNaxon VillageNaxaithong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
28Bauxet Rice millNamkieng Village Nasaythong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
29Champahom Rice millDoneNoun Village Xaythany Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
30Chan Sawang agricuture LaosHouainamyen Village Nasaythong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
31Lao Agro 2000 .co.ltdNaxay VillageXaysetha Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
32Lien kham Rice mill Agricuhare promotionNonsart Village Xaythany Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
33Mixaychaluenphone Rice MillNahai VillageHadsaifong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
34Phanphet Agriculture Development.co.ltdNonghew VillageHadsaifong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
35Somphone Rice MillHuaokuao Village Naxaithong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
36Suthat Rice MillDoneNoun Village Xaythany Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
37Xokxai Rice MillSibouaheangtong VillageSikhottabong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
38Lao Farmers ProductsPhongpapao Villageສີສັດຕະນາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
39Khampheagphet chengsawang Agriculture Production Import-ExportNasiew VillageNaxaithong Districtນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
40Kengkeung Rice MillKengkeungPakseຈຳປາສັກ
41Sengathit Ltd.ອຸປະລາດພົນທອງຈຳປາສັກ
42Maekone Rice MillNavaPhongthongຈຳປາສັກ
43Angkham Rice MillDongdankhamXanasombounຈຳປາສັກ
44Indochina Development Partners LAO LTDSanamxayPakseຈຳປາສັກ
45khuanchai Rice MillDonthalartChampasackຈຳປາສັກ
46Mardtar Rice Millຈຳປາສັກ
47Kingsada Rice Millຈຳປາສັກ
48ທ້າວ ບຸນຕຸ້ຍ ໂດຍວິໄລໜອງບົວສິງຫຼວງນ້ຳທາ
49ທ້າວ ຍໍ່ຄຳນ້ຳແກ້ວຫຼວງສິງຫຼວງນ້ຳທາ
50ທຸລິກິດ ທ. ໄມ່ແອ່ນຊໍ້ສິງຫຼວງນ້ຳທາ
51ບໍລິສັດສົ່ງເສີມກະສິກຳການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຊານຊິງ ຈຳກັດສໍ້ສິງຫຼວງນ້ຳທາ
52ບໍລິສັດແສງແກ້ວທັນຍາຫານນ້ຳຈະຫຼົງສິງຫຼວງນ້ຳທາ
53ໂຮງສີກາງໜອງບົວສິງຫຼວງນ້ຳທາ
54ໂຮງສີເຂົ້າຄຳຕັນຂອນແກ້ວຫ້ອຍຊາຍຫຼວງນ້ຳທາ
55ໂຮງສີເຂົ້າທ້າວແອ່ນໜອງຄຳສິງຫຼວງນ້ຳທາ
56ໂຮງສີເຂົ້ານານມອນນ້ຳແກ້ວຫຼວງສິງຫຼວງນ້ຳທາ
57ໂຮງສີເຂົ້າໄຂແສງໜອງຄຳສິງຫຼວງນ້ຳທາ
58ໂຮງສີເຂົ້າໄໝນໍແກ້ວໜອງຄຳສິງຫຼວງນ້ຳທາ
59ບໍລິສັດຊຽງນົນຜົນຈະເລີນNathankoe VillageSaravan DistrictSaravan Province
60ວິສາຫະກິດເກັບຊື້ເຄື່ອງກະສິກຳສ່ວນບຸກຄົນLakhonesy VillageLakhonepheng DistrictSaravan Province
61thansamay Rice MillPhuthammong VillageLakhonepheng DistrictSaravan Province
62Keosanaeha Rice MillVapi VillageVapi DistrictSaravan Province
63Keobuaban Rice MillNathankoe VillageSaravan DistrictSaravan Province
64ໂຮງສີເຂົ້າ ດາວເພັດນາແກນບໍລິຄັນບໍລິຄໍາໄຊ
65ໂຮງສີເຂົ້່າ ຈັນໄພ ຫຼວງພິທັກໂພນງາມປາກຊັນບໍລິຄໍາໄຊ
66ໂຮງສີເຂົ້າ ຂັນເງິນໂພນງາມປາກຊັນບໍລິຄໍາໄຊ
67ຮຸ້ນສ່ວນມິດຕະພາບການຄ້າໂພນໄຊປາກຊັນບໍລິຄໍາໄຊ
68ວັນຊະນະການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດໂພສີປາກຊັນບໍລິຄໍາໄຊ
69bounjong rice mills ນ້ອຍໂພນໂຮງວຽງຈັນ
70boun lerd rice millsໂຮງເລື່ອຍໂພນໂຮງວຽງຈັນ
71boun yong rice millsນາໂພໃຕ້ໂພນໂຮງວຽງຈັນ
72chanh pha ded rice millsປາກມີຊະນະຄາມວຽງຈັນ
73lai rice millsນາກໍາໂພນໂຮງວຽງຈັນ
74Rameir visionsee Ltdໂພນມີໃຕ້ວຽງຄໍາວຽງຈັນ
75sai phone rice millsປາກມີຊະນະຄາມວຽງຈັນ
76sam lan rice millsໂພນສີເໜືອໂພນໂຮງວຽງຈັນ
77sam phun rice millsໂພນໄຊໃຕ້ໂພນໂຮງວຽງຈັນ
78su ad rice millsໂພນສີເໜືອໂພນໂຮງວຽງຈັນ
79thong sa rice millsນາກໍາໂພນໂຮງວຽງຈັນ
80ໂຮງສີເຂົ້າ ຄໍາຜິວ ພວງສາລີພັນສີບຸນເຮືອງຫົງສາໄຊຍະບູລີ
81ໂຮງສີເຂົ້າ ຊິງຢ້ຽນນາໂສມພຽງ ໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີ
82ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ຄາມ ແສງສະຫວັນໂພນຈັນຫົງສາໄຊຍະບູລີ
83ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ຄໍາເພັງ ພາຄາວນາຊິງພຽງໄຊຍະບູລີ
84ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ສົມຫວັງ ຄໍາແພງນາຕານພຽງໄຊຍະບູລີ
85ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມນາຊິງພຽງໄຊຍະບູລີ
86ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ຊຽງຫວັງ ບຸນມີໄຊນາຊິງພຽງໄຊຍະບູລີ
87ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ທອງຂັນ ພາຂາວນາຊິງພຽງໄຊຍະບູລີ
88ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງຄໍາເປີ້ນນາບອນແກ່ນທ້າວໄຊຍະບູລີ
89ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງ ຈັນເພັງ ສິດດທິໂວໂພນຈັນຫົງສາໄຊຍະບູລີ
90ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງ ລອນ ຂັດຄໍາດົງເງິນພຽງໄຊຍະບູລີ
91ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງ ໄລ ມາດີນາຊິງພຽງໄຊຍະບູລີ
92ໂຮງສີເຂົ້າ ທ້າວ ວິໄລສິດ ຄຸນລັງສີນາຊິງພຽງໄຊຍະບູລີ