ເຫຼົ້າຂີງດຳ

ຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ກຳການຜະລິດກໍ່ມີຈຳນວນຫລາຍຂື້ນ ເລີຍຕ້ອງແປຮູບວາຍມາເປັນເຫົ້າສະໜຸນໄພທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດສູງ, ລົດຊາດດີ ແລະ ມີກີ່ນຫອມ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາບົ່ມ 3 ປີ ຈຶ່ງຈະກາຍມາເປັນເຫຼົ້າຂີງດຳ

Description

ຜູ້ຜະລິດ: ໂຮງງານ ວາຍບໍ່ແກ້ວ ສ່ວນບຸກຄົນ