ວາຍໝາກຂາມປ້ອມ

ມີສັບພະຄຸນທາງຢາຫລາກຫລາຍເປັນພືດສະໜຸນໄພອີກຊະນິດທີມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຫລາຍຊະນິດ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ

Description

ຜູ້ຜະລິດ: ໂຮງງານ ວາຍບໍ່ແກ້ວ ສ່ວນບຸກຄົນ