ລຳດັບ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 18 ແຂວງ ໂທ ແຟັກ
1 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ 051 212220 051 212220
2 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຈຳປາສັກ 031 212231 031 214886
3 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041 252 864 041 252 864
4 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ  034 211159 034 211440
5 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຊຽງຂວາງ 061 312163 061 312021
6 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 413213 021 4518877
7 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 084 211044 084 211044
8 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 054 212391 054 212123
9 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຜົ້ງສາລີ 088 210034 088 210034
10 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງວຽງຈັນ 023 431031 023 431574
11 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫົວພັນ 064 312013  064 312183
12 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 086 312 171 086 212053
13 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ 071 212019 071 212019
14 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອຸດົມໄຊ 081 312300 081 312403
15 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປື 036 211017 036 211017
16 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງເຊກອງ 038 211014 038 211014
17 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງໄຊສົມບູນ 026 210016 026 210016
18 ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 074 211465 074 211459