ໜ້າວຽກ

 1. ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງອອກ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ວິໄຈຕະຫຼາດ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ຂອງສິນຄ້າລາວ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການ, ສ້າງແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບຄຸ້ມຄອງງານວາງສະແດງ,ນຳພາຜູ້ປະກອບກິດຈະການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 4. ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດພັນທະ ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໃນກອບອາຊຽນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊັ່ນ: ວາງສະແດງສາກົນ, ງານວາງສະແດງອາຊຽນ-ຈີນ, ສູນອາຊຽນ-ຈີນ, ສູນອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ, ສູນອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ, ສະພາອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າອາຊີ, ກອບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດເອລະວະດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
 5. ສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຈັດການພົບປະທຸລະກິດ.
 6. ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະ ການລາວ.
 8. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ.
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ລາຍຊື່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ

 1. ທ່ານ ຈະເລີນ ສຸນີຈັນ  <—ຮອງພະແນກ
 2. ທ່ານ ຟອງສາລີ ໄຊຍະວົງ  <—ຮອງພະແນກ
 3. ທ່ານ ວຽງມະນີ ຢົ່ງລໍ່ຢາງ  <—ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
 4. ທ່ານ ລີບີ ບົວປາວ <—ຮອງພະແນກ
 5. ທ່ານ ນ. ບົວທອງ ດາວສີສະຫວັນ
 6. ທ່ານ ນ. ພິມມະສອນ ສີມມະໄລວົງ
 7. ທ່ານ ນ. ວິພາລັດ ທອງພັນທະລາດ
 8. ທ່ານ ນ. ທອງມາລາ ແກ້ວລາ
 9. ທ່ານ ນ. ສຸວະພາ ຈິນດາມະນີ
 10. ທ່ານ ນ. ແສງສຸກ ສີລິວົງ
 11. ທ່ານ ທະວີສຸກ ແສງພະຈັນ
 12. ທ່ານ ສີສົມພອນ ປັດທະວົງ