ໜ້າວຽກ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ຂອງຂັ້ນເທິງໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ເປັນໃຈກາງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນນາມກົມ; ກະກຽມບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນ ໃນປະເດັນຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະກົມ ກໍຄືຄະນະນຳກະຊວງ.
 3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງວຽກງານ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແຕ່ລະໄລຍະ.
 4. ປະສານກັບພະແນກພາຍໃນກົມ ໃນການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງກົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນການລວມທີ່ວາງອອກ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 5. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ.
 6. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກງານສາລະບັນຂອງກົມ.
 7. ຂຶ້ນບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ.
 8. ເກັບກຳ ແລະ ຂຶ້ນແຜນປະກອບເຄື່ອງມືອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ພະແນກຂອງກົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 9. ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ບັນດາເອກະສານ, ບັນຊີການເງິນ, ການບໍລິການ, ການບໍລິຫານ. ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານປະຊາສຳພັນຂອງກົມ.
 10. ຮັບຜິດຊອບກະກຽມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການພາຍໃນກົມ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບເປັນປົກກະຕິ.
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ລາຍຊື່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ

 1. ທ່ານ ຊາຍຄຳ ພົມມະໂຄດ  <—ຫົວໜ້າພະແນກ
 2. ທ່ານ ວຽງສົມບັດ ບັງອອນແສງເດດ  <—ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
 3. ທ່ານ ນ. ສອນເພັດ ສີຫາປັນຍາ  <—ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
 4. ທ່ານ ນ. ສອນມະນີ ສີວົງໄຊ
 5. ທ່ານ ນ. ວິໄລພອນ ໝື່ນບົວງິ້ວ
 6. ທ່ານ ນ. ພົມມະລີ ສາຍນໍລາດ
 7. ທ່ານ ສຸລິໄຊ ແກ້ວສີພາ
 8. ທ່ານ ຖະໜອມຊັບ ພັນທະລັງສີ