ໜ້າວຽກ

 1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດສິນຄ້າທ່າແຮງ ເພື່ືອພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ມາດຖານການສົ່ງອອກ.
 3. ວິໄຈ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
 4. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາສິນຄ້າ.
 5. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳຕ່າງໆ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ “ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ” (ODOP) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນບັນດາສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍ ODOP ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 6. ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບກັບອົງການພັດທະນາສິນຄ້າສາກົນ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າທ່າແຮງຂອງລາວ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າ, ແນະນຳ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ເພື່ອພັດທະນາສິນຄ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອພັດທະນາການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ໃຫ້ກັບສິນຄ້າ, ການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອື່ນໆ.
 8. ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຳມະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ.
 9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບລະບົບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະຖານເພື່ອສົ່ງອອກ.
 10. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສະເໜີໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 11. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນ ທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມີການຜະລິດສິນຄ້າແລະ ບໍລິການທີ່ດີປະຈຳປີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກົມ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ.
 12. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ວຽກງານໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດ ຕະພັນ.
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ລາຍຊື່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ

 1. ທ່ານ ທອງສະໄໝ ບຸນຍະເຂດ  <—ຫົວໜ້າາພະແນກ
 2. ທ່ານ ພູເຂົາ ແພງຄຳມີ  <—ຮອງພະແນກ
 3. ທ່ານ ເມັງລີ ເຢຍເຊັງ  <—ຮອງພະແນກ
 4. ທ່ານ ວິລະກອນ ຫຼວງລາດ  <—ຮອງພະແນກ
 5. ທ່ານ ນ. ມະນີວອນ ວົງໄຊ
 6. ທ່ານ ເອກະລັກ ອຸດົມເດດ
 7. ທ່ານ ນ. ລານີ ສານວົງວານ
 8. ທ່ານ ຈັກກຣິດ ອິນທິວົງ
 9. ທ່ານ ສົມມະໂນ ໄຊສົມບັດ