ໜ້າວຽກ

 1. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດ ເພື່ອເປັນຈຸດເກັບກໍາຂໍ້ມູນສິນຄ້າ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 2. ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໋ ແລະ ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ຂອງກົມ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ.
 3. ເກັບກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກິດຈະກໍາຂອງກົມ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການຄ້າຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜ່ານລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 4. ແນະນໍາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕໍ່ກັບຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ຮູ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດໃໝ່ໆ ຜ່ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.
 5. ແນະນໍາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ວຽກງານການສົ່ງອອກຂັ້ນພື້ນຖານ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌
 6. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຫ້ອງວາງສະແດງສິນຄ້າຕົວຢ່າງ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດທຸລະກິດ ຂອງກົມ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນບໍລິການຮັບໃຊ້ແກ່ທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 7. ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ປື້ມບັນຊີລາຍຊື່ນັກທຸລະກິດ, ບົດວິໄຈຕະຫຼາດ, ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ບົດຄວາມ ແລະ ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການຄ້າ.
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ລາຍຊື່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ

 1. ທ່ານ ສົມວິໄຊ ວົງທິລາດ  <—ຮັກ​ສາ​ການຫົວ​ໜ້າພະແນກ
 2. ທ່ານ ສົມທອງ ພິລາວັນ  <—ຮອງພະແນກ
 3. ທ່ານ ບຸນເລີດ ພັນທະຫຼ້າມີໄຊ <—ຮອງພະແນກ
 4. ທ່ານ ນ. ມະນີຈັນ ສອນຄຳໄຊ  <—ຮອງພະແນກ
 5. ທ່ານ ນ. ເພັງພັນສາ ແສງວິໄລ
 6. ທ່ານ ນ. ແສງແກ້ວ ເດດລະວົງ
 7. ທ່ານ ດານຸພົນ ວົງຄີລີ
 8. ທ່ານ ເດືອນດວງເດັ່ນ ກ່ານສີລາ
 9. ທ່ານ ບຸນທັນ ຫມັ້ນມະນີ